Územně analytické podklady (ÚAP) jsou nástrojem územního plánování. Slouží k soustavnému a komplexnímu zjišťování a vyhodnocování stavu a vývoje území. Jejich pořizování vyplývá z § 26-29 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a z vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti (dále „vyhláška“).

ÚAP obsahují omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů (limity využití území), záměry na provedení změn v území, zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určení problémů k řeěení v ÚPD (rozbor udržitelného rozvoje území).

ÚAP jsou průběžně aktualizovány na základě nových údajů o území a průzkumů území a periodicky po 4 letech se pořídí jejich úplná aktualizace.
1Prvotni UAP rok 2008519.4 MB 30. 12. 2009, 13.45:28  
2Uplna Aktualizace c.1 rok 201026.0 MB 6. 6. 2011, 9.30:52  
3Uplna Aktualizace c.2 rok 201258.9 MB 2. 1. 2013, 11.17:00  
4Uplna Aktualizace c.3 rok 2014170.2 MB 18. 12. 2014, 12.14:31  
5Uplna Aktualizace c.4 rok 201670.9 MB 20. 2. 2017, 9.29:21  
< 1 měsíc  |  < 3 měsíce  |  < 6 měsíců

logo_iop_uap